[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VÕ QUANG CẢNH

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Tập hợp các doanh nhân tại TP.HCM, hoạt động vì lợi ích thiết thực của các doanh nhân.