[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ QUANG PHÚC

Chức vụ

Trưởng Cơ quan Báo Công Thương tại Phía Nam

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Báo chí, báo giấy, báo điện tử.

Thông tin liên hệ