Diễn đàn Đầu tư Sri Lanka 2021

– Đơn vị tổ chức: Ceylon Chamber of Commerce

– Thời gian: 07-09/06/2021 – Hình thức: Trực tuyến

– Nội dung và đăng ký tham dự: Vui lòng xem file đính kèm

  • Sự kiện
  • Đào tạo