12 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết 85/2019/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, trong đó thống nhất đưa ra 12 chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu trong năm 2020, bao gồm:

– Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%;

– Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 4%;

– Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%;

– Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%;

– Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP;

– Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn tiếp cận đa chiều) giảm 1 – 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%;

– Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%;

– Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%;

– Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh.

– Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%;

– Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%;

– Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Nghị quyết 85/2019/QH14 được thông qua ngày 11/11/2019.

  • Sự kiện
  • Đào tạo