Tuyển đối tác thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực cho SSPs và SMEs và tham vấn Doanh nghiệp và HTX trong việc thí điểm xây dựng Quỹ rủi ro biến đổi khí hậu

I. Giới thiệu chung:
Trong nhiều năm qua, ngành tôm đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản Ngành lúa gạo được coi là một trong những ngành chiến lược đối với nền kinh tế Việt Nam do tỷ trọng đóng góp lớn vào doanh thu xuất khẩu và tạo việc làm. Tuy nhiên, ngành lúa gạo hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức như: tập quán sản xuất không bền vững và hạn chế trong kỹ năng, kiến thức về sản xuất bền vững làm giảm chất lượng và năng suất của gạo; hạn chế trong đầu tư vào công nghệ để phát triển sản phẩm, marketing và chế biến tạo giá trị gia tăng; thiếu chính sách hướng dẫn phát triển ngành và quản lý tài nguyên sinh học. Ngoài ra, mối liên kết trong chuỗi giá trị lúa gạo còn lỏng lẻo, dẫn tới nhu cầu thắt chặt liên kết giữa các bên liên quan trong chuỗi.
Ngành tôm cũng đóng vai trò quan trọng trong ngành hàng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Mỗi năm ngành tôm đóng góp 40-45% tống giá trị xuất khẩu thủy sản. Tuy vậy ngành tôm cũng gặp những khó khăn thách thức như chuỗi liên kết trong chuỗi giá trị còn lỏng lẻo, sản xuất thiếu bền vững, hạn chế về nguồn nhân lực và lao động thời vụ,…
Trong bối cảnh trên, để hỗ trợ cho chuỗi cung ứng ngành tôm và lúa gạo, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) dự kiến thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực cho SSPs và SMEs về xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách quản trị hướng đến sản xuất bền vững trong ngành tôm và ngành lúa gạo và hỗ trợ xây dựng mối liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi. Đồng thời, VCCI-HCM cũng dự kiến thực hiện thí điểm Quỹ rủi ro biến đổi khí hậu, để thực hiện thí điểm, đòi hỏi phải thực hiện các hoạt động tham vấn cùng Doanh nghiệp và Hợp tác xã trong việc thí điểm xây dựng Quỹ rủi ro này.
Chính vì vậy, trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19, để đảm bảo tiến độ và chất lượng các hoạt động, VCCI-HCM mong muốn tìm các tổ chức và đơn vị để hỗ trợ thực hiện các hoạt động này.
II. Mục tiêu:
Thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực cho SSPs và SMEs về xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách quản trị hướng đến sản xuất bền vững trong ngành tôm và ngành lúa gạo và hỗ trợ xây dựng mối liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi
Thực hiện các hoạt động tham vấn cùng Doanh nghiệp và Hợp tác xã trong việc thí điểm xây dựng Quỹ rủi ro biến đổi khí hậu.
III. Yêu cầu công việc:
Thực hiện các hoạt động theo bảng dưới đây:
Hoạt động Kết quả đầu ra
Hoạt động 1: Thực hiện 4 cuộc đào tạo/tư vấn nhằm nâng cao năng lực cho Doanh nghiệp và HTX để cải thiện chính sách quản trị/chính sách kinh doanh hướng tới sản xuất bền vững – 4 cuộc đào tạo/tư vấn được thực hiện cho các Doanh nghiệp và HTX
+ Chương trình đào tạo/tư vấn
+ Danh sách học viên tham gia đào tạo/tư vấn
+ Hình ảnh buổi đào tạo/tư vấn
+ Báo cáo kết quả đào tạo
Hoạt động 2: Liên hệ với Doanh nghiệp và HTX trong chuỗi tôm và lúa để tiến hành các buổi họp tham vấn/lấy ý kiến/tư vấn cho việc thí điểm xây dựng quỹ rủi ro biến đổi khí hậu trong chuỗi – Tổ chức 6-8 buổi họp với Doanh nghiệp và HTX trong chuỗi tôm lúa
+ Danh sách DN & HTX tham gia họp
+ Hình ảnh cuộc họp
+ Báo cáo kết quả tham vấn ý kiến

IV. Thời gian thực hiện:
Từ ngày 01/06/2021 đến ngày 20/07/2021

V. Yêu cầu chuyên gia:
– Có đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm tại địa phương
– Ưu tiên các tổ chức và đơn vị đã có kinh nghiệm làm việc với VCCI HCM trong dự án
– Có kinh nghiệm thực tiễn trong ngành tôm và lúa
– Thành thạo tiếng Anh, Việt
– Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Word, Microsoft Powerpoint
VI. Kinh phí:
– Tổ chức và đơn vị nộp kèm đề xuất kỹ thuật
VII. Nộp đề xuất:
– Tư vấn có quan tâm đến việc thực hiện nghiên cứu này cần gửi đề xuất về VCCI HCM trước ngày 20/05/2021
– Hồ sơ bao gồm:
+ Lý lịch trích ngang (CV) của chuyên gia
+ Đề xuất cho nghiên cứu
+ Đề xuất kinh phí

LƯU Ý: Chúng tôi chỉ thông báo đến những tổ chức được lựa chọn.

  • Sự kiện
  • Đào tạo