Tuyển chuyên gia xây dựng báo cáo: Nghiên cứu trong chuỗi giá trị ngành tôm và lúa về việc xây dựng và thực hiện pháp luật lao động tại các Doanh nghiệp chế biến trong hai chuỗi tôm và lúa gạo

Bối cảnh

Các doanh nghiệp chế biến ngành hàng sản xuất tôm và gạo cũng là ngành sử dụng nhiều lao động, tạo việc làm (nhất là cho lao động nữ khu vực nông thôn) nên bên cạnh sự phát triển doanh nghiệp trong chuỗi giá trị thì các doanh nghiệp cũng góp phần đáng kể cho giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động địa phương.

Mặc dù vậy, trong chuỗi giá trị ngành chế biến tôm và lúa gạo vẫn có một số tồn tại, rủi ro trong thực hiện các chính sách liên quan đến lao động, an sinh xã hội đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp chế biến như: điều kiện làm việc, cơ hội việc làm và bảo đảm việc làm bền vững, tiền lương, thu nhập, an toàn sức khoẻ nghề nghiệp, thúc đẩy tuân thủ pháp luật lao động, không phân biệt đối xử tại nơi làm việc, xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất và việc thực thi các chính sách riêng đối với lao động nữ…

Để góp phần nâng cao chuỗi giá trị xuất khẩu của ngành hàng tôm lúa Việt Nam trên thị trường thế giới, khơi thông dòng chảy con tôm Việt, hạt gạo Việt vào các thị trường khó tính cũng như khẳng định vị thế và nâng tầm giá trị con tôm Việt hạt gạo Việt trên trường quốc tế, bên cạnh các chính sách chung thúc đẩy phát triển ngành hàng thì một trong những biện pháp quan trọng là thúc đẩy việc thực thi pháp luật lao động trong các doanh nghiệp chế biến tôm, chế biện gạo. Các chính sách về tiền lương, hợp đồng lao động, bảo hiểm, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, thu nhập, thù lao, đãi ngộ, an toàn vệ sinh lao động và an toàn sức khoẻ nghề nghiệp… cần tiếp tục được thúc đẩy thực hiện nghiêm túc, đúng và đầy đủ.

Bên cạnh đó, làm sao để có các giải pháp thúc đẩy điều kiện làm việc tốt, bảo vệ việc làm bền vững cho người lao động trong các Doanh nghiệp chế biến hiện có những rủi ro về sức khỏe khi phải làm việc trong môi trường làm việc lạnh, ẩm ướt của sản xuất tôm, môi trường nặng nhọc và bụi của chế biến gạo,… là mối quan tâm của các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức và người hoạt động trong lĩnh vực lao động.

Do vậy, rất cần thiết có một báo cáo đánh giá thực trạng việc thực thi pháp luật lao động, an sinh xã hội trong một số doanh nghiệp trong chuỗi tôm và lúa để cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chuyên sâu thực thi pháp luật lao động tại 02 ngành hàng này. Báo cáo đó sẽ giúp cho các cơ quan có thẩm quyền, các bên liên quan tìm hiểu về việc thực thi pháp luật lao động; đồng thời khuyến nghị một số giải pháp phù hợp cho việc nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật lao động trong thời gian tới. Thêm vào đó, trong phạm vi tài trợ, báo cáo cũng sẽ là thông tin đầu vào giúp cho Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM xây dựng các hoạt động hỗ trợ cho các bên liên quan trong chuỗi tôm, lúa và các Doanh nghiệp trong chuỗi nâng cao thực hành về lao động. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Oxfam thực hiện Nghiên cứu trong chuỗi giá trị ngành tôm và lúa về việc xây dựng và thực hiện pháp luật lao động tại các Doanh nghiệp chế biến trong hai chuỗi tôm và lúa gạo.

Mục đích:

Xây dựng báo cáo Nghiên cứu trong chuỗi giá trị ngành tôm và lúa về việc xây dựng và thực hiện pháp luật lao động tại các Doanh nghiệp chế biến trong hai chuỗi tôm và lúa gạo.

Kết quả mong muốn

– Đánh giá thực trạng thực thi các chính sách, quy định pháp luật về lao động của một số doanh nghiệp trong 02 ngành hàng sản xuất tôm, chế biến gạo theo các cụm chủ đề mà Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành quy định.

– Khuyến nghị, đề xuất nhằm cải thiện việc thực hành các chính sách về lao động tại Doanh nghiệp chế biến, trong đó lưu ý việc thực thi chính sách đối với lao động nữ.

– Khuyến nghị, đề xuất với VCCI thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp chế biến ngành tôm, ngành lúa trong thời gian tới nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và kinh doanh bao trùm.

Nội dung công việc

– Thu thập tài liệu, phân tích, rà soát
– Xây dựng khung nghiên cứu, bảng khảo sát
– Thực hiện khảo sát
– Xây dựng báo cáo

Yêu cầu về nhóm chuyên gia tham gia xây dựng báo cáo

– Có 8-10 năm kinh nghiệm làm báo cáo nghiên cứu với các dự án phát triển.
– Có kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp, hộ nông dân, hợp tác xã hoạt động trong các chuỗi nông sản tại Việt Nam
– Có kiến thức về các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động.
– Hồ sơ ứng viên gồm: đề xuất đề cương báo cáo sơ bộ, CV, đơn ứng tuyển, dự trù kinh phí.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 30/6/2022 theo địa chỉ email bea@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo