Triển lãm và Hội nghị “Khoa học và Công nghệ Phát triển Nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2018”

Nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế nông ngiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ-Tây Nguyên, nhằm tăng cường đầu tư, nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tạo chuỗi giá trị để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường cho ngành nông – lâm –thủy – hải sản trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp với  gần 30 cơ quan Trung ương  và địa phương trên cả nước tổ chức:

TRIỂN LÃM VÀ HỘI NGHỊ
“Khoa học và Công nghệ Phát triển Nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2018”

  • Thời gian: Từ ngày 28/06 – 01/07/2018
  • Địa điểm: Nha Trang, Khánh Hòa

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, xin vui lòng liên hê:
Cục Phát Triển Thị Trường – Doanh Nghiệp Khoa Học & Công Nghệ
ĐT: (028) 3636 0995 / 2201 5379
Ms. Thu Hiền – Di động: 0902 419 873
Email: hientran@thv.com.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo