Văn bản Pháp luậtMột số văn bản quy phạm pháp luật gần đây cùng với các hướng dẫn chính sách quan trọng về thuế

 Một số văn bản quy phạm pháp luật gần đây cùng với các hướng dẫn chính sách quan trọng về thuế: Tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2020 từ 01/01/2020 Công văn 4178/TCT-CS giới thiệu một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC ...
Xem chi tiết


Danh mục văn bản thuế mới ban hành từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 11 năm 2019

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về HĐ bán hàng hóa, cung cấp ...
Xem chi tiết


Danh mục văn bản Hải quan mới ban hành từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 11 năm 2019

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ...
Xem chi tiết