[vccitranslate]

Nâng cao an toàn vệ sinh lao động cho chuỗi cà phê

Trong khuôn khổ dự án VZF do VCCI-HCM và ILO phối hợp triển khai nhằm nâng cao An toàn vệ sinh lao động trong chuỗi cà phê. Dự án bắt đầu được triển khai từ năm 2021 tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông dành cho các Doanh nghiệp, các Hợp tác xã và nông dân trong chuỗi cà phê.

Nâng cao an toàn vệ sinh lao động cho chuỗi cà phê

Dự án được xây dựng với mục tiêu tìm kiếm những giải pháp, phương pháp tiếp cận nhằm cải tiến thực tế về an toàn vệ sinh lao động trong chuỗi cung ứng cà phê. Đồng thời vận động chính phủ, người sử dụng lao động, người lao động và các đối tác liên quan cùng hành động để cải thiện an toàn vệ sinh lao động trong chuỗi.

Thông qua các hoạt động khảo sát, nghiên cứu về các bên liên quan trong chuỗi, dự án đã xây dựng được các bộ tài liệu đào tạo dành cho các bên trong chuỗi từ Doanh nghiệp đến Hợp tác xã và nông dân.

Nâng cao an toàn vệ sinh lao động cho chuỗi cà phê

Các tài liệu đào tạo này được các đối tác trong dự án xây dựng nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho các bên liên quan trong chuỗi về An toàn vệ sinh lao động. Đồng thời cung cấp các công cụ hỗ trợ nâng cao An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Đây là các tài liệu của dự án được xây dựng để chia sẻ cho các bên liên quan trong chuỗi. Mọi đóng góp về chuyên môn, xin vui lòng liên hệ Văn phòng giới sử dụng lao động – VCCI HCM: Điện thoại: 0283 9325169 hoặc Email: bea@vcci-hcm.org.vn 

  • Sự kiện
  • Đào tạo