Khảo sát website

Website có dễ sài không

Wesite có dễ nhìn không