[vccitranslate]

VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI – CN TẠI TP.HCM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN QUANG BÌNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu và đào tạo.

Thông tin liên hệ