[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐẶNG THÀNH TRÍ

Chức vụ

Luật sư

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn luật.

Thông tin liên hệ