[vccitranslate]

TRUNG TÂM TƯ VẤN DV ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN HOÀNG DIỆU

Chức vụ

Phó Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn, đào tạo, huấn luyện, xúc tiến thương mại, liên kết đào tạo trong và ngoài nước.