[vccitranslate]

TỔNG CTY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM QUỐC SÚY

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Quản lý vận hành hệ thống đèn biển, hệ thống báo hiệu luồng tàu biển,…

Thông tin liên hệ