[vccitranslate]

TỔ CHỨC MARIE STOPES INTERNATIONAL – VPĐD TẠI VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

Chức vụ

Trưởng văn phòng đại diện

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Thực hiện các chương trình và dự án hỗ trợ nhân đạo và cải thiện sức khỏe sinh sản tại Việt Nam.