Quyền lợi và Nghĩa vụ

Hội viên chính thức là các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động  hợp pháp ở Việt Nam. Hội viên chính thức được thừa hưởng quyền lợi và có những nghĩa vụ sau đây:

 Quyền của Hội viên

1. Tham dự hội nghị hội viên ở các khu vực;

2. Tham dự Đại hội nếu được hội nghị hội viên hiệp thương cử;

3. Biểu quyết hoặc bỏ phiếu ở Đại hội;

4. Được đề cử hoặc ứng cử vào Ban Chấp hành;

5. Đề đạt ý kiến với Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực về hoạt động của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và những vấn đề về chính sách, pháp luật kinh tế và môi trường kinh doanh;

6. Yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm hại;

7. Được hưởng dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá hình ảnh, đào tạo và các loại dịch vụ, hỗ trợ khác mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cung cấp với điều kiện ưu tiên, ưu đãi hoặc miễn phí;

8. Được khen thưởng theo quy định của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

9. Thôi là hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nếu xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia.

Nghĩa vụ của hội viên

1. Đóng phí gia nhập và hội phí theo quy định của Ban Chấp hành;

2. Thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội và Ban Chấp hành;

3. Tham dự các cuộc họp do Ban Chấp hành triệu tập hoặc mời;

4. Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng thực hiện mục đích của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

5. Bảo vệ uy tín của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, không nhân danh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong các hoạt động, giao dịch trừ khi được Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ủy quyền bằng văn bản;

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Phòng Hội viên và Đào tạo:
C. Thúy – DĐ: 0903 909 756
Email: luuthanhthuy72@yahoo.comhoivien@vcci-hcm.org.vn;
Điện thoại: 028. 3932 0611 – Fax: 028. 3932 5472
Địa chỉ: P. 307, Lầu 3, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh