[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN HỮU TOẢN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Khám và điều trị bệnh.

Thông tin liên hệ