Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN TIẾN CHƯƠNG

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Tập hợp những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ở Đồng Nai hoạt động trong lĩnh vực XNK hoặc quan tâm đến XNK.