[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ÔNG ĐỖ PHƯỚC TỐNG

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Kết nối các doanh nghiệp, hỗ trợ thông tin, trao đổi thương mại, cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan chính quyền.

Thông tin liên hệ