[vccitranslate]

DNTN VIỆN QUẢN LÝ TRI THỨC VỀ CÔNG NGHỆ

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN PHỤC NGHIỆP

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các hệ thống quản lý. Dịch vụ KH và CN, dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.

Thông tin liên hệ