[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN CẢNH HÀ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng, bất động sản, dịch vụ khai thuế hải quan, giao nhận vận tải.

Thông tin liên hệ