[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

FRANK MICHEEL JUETTNER

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp các dịch vụ: thử nghiệm, giám định, chứng nhận, đánh giá, đào tạo & tư vấn.

Thông tin liên hệ