[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VĂN MẾN

Chức vụ

Phó giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất mua bán máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến lương thực,…

Thông tin liên hệ