[vccitranslate]

CTY TNHH TM DV GIAO NHẬN KHO VẬN VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN KỲ VĂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Giao nhận hàng hóa XNK.

Thông tin liên hệ