[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRƯƠNG THANH LIÊM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Nuôi ong, xuất khẩu mật ong và các sản phẩm của ong mật.

Thông tin liên hệ