[vccitranslate]

CTY TNHH PHÁT TRIỂN TIN HỌC IDC

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ HOÀNG DŨNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Giảng dạy công nghệ thông tin, đào tạo tin học,…

Thông tin liên hệ