[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN BẢO HUỲNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn đầu tư và xây dựng, lập dự án đầu tư, lập thiết kế quy hoạch, cung cấp các loại vải cho công nghiệp.

Thông tin liên hệ