[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN HUY TRANG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải hàng hoá bằng đường bộ, đường thuỷ nội địa.

Thông tin liên hệ