[vccitranslate]

CTY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT THỔ

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LƯU THUẤN HẠNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất ván ép. Xuất khẩu ủy thác mủ cao su/ phuy thép.