[vccitranslate]

CTY TNHH MTV PREFERED FREEZER SERVICES (VIỆT NAM)

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TIMOTHY ANDREW MELELLAN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng, cho thuê kho đông lạnh và thực hiện các dịch vụ bảo quản lạnh có liên quan…

Thông tin liên hệ