Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN NGỌC TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại…

Thông tin liên hệ