[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

GARE JOHN DAVID EVANS

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải.