[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN XUÂN BÁCH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ giám định hóa dầu, hàng hóa, giám định hàng hải,…

Thông tin liên hệ