Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HỒNG HẠ UYÊN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ. Hoạt động dịch thuật.