[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, hàng dự án từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại.

Thông tin liên hệ