[vccitranslate]

CTY TNHH DV BẢO VỆ KHÔNG KHÔNG BẢY

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LƯƠNG THỊ SAO BĂNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ bảo vệ cao ốc văn phòng, bảo vệ nhà máy, bảo vệ festival,…

Thông tin liên hệ