[vccitranslate]

CTY TNHH DV BẢO VỆ HOÀNG HẢI LONG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THANH SANG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động bảo vệ cá nhân.