Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Ông NGUYỄN DUY TRÌ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo và tư vấn doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ