[vccitranslate]

CTY TNHH ĐIỆN HƠI CÔNG NGHIỆP TÍN THÀNH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Ông TRẦN ĐÌNH QUYỀN

Chức vụ

Tổng giám dốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Năng lượng tái tạo. Động cơ ô tô. Cây Sweet Sorghum. KCN – Cao su, lốp xe. Xăng dầu. Bất động sản. Du lịch – Thương mại. Tín dụng ngân hàng …