[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ÔNG NGUYỄN VIỆT HÙNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Thực phẩm, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ cộng đồng, dịch vụ nghỉ dưỡng…