[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH NGỌC DŨNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp các dịch vụ tư vấn – phát triển phần mềm, cung cấp hệ thống ERP và CRM, phân phối và hỗ trợ phần mềm kế toán MYOB ở Việt Nam, thiết kế trang web, cung cấp dịch vụ về email, hosting và điện toán đám mây, và phát triển phần mềm ứng dụng di động.

Thông tin liên hệ