[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HANEMIAN RENAUD JEAN

Chức vụ

Giám đốc quản lý

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Hỗ trợ xuất nhập khẩu trong nước và quốc tế.