[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN HÒA AN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tổ chức sự kiện, khóa đào tạo về xây dựng đội ngũ,…

Thông tin liên hệ