[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THANH NGỌC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Lương thực, nông sản; phân bón; hàng công nghệ thực phẩm, thủy sản đông lạnh.

Thông tin liên hệ