[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN SƠN TÙNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ tham gia tố tụng. Dịch vụ tư vấn pháp luật. Dịch vụ đại diện ngoài tố tụng. Dịch vụ pháp lý khác.

Thông tin liên hệ