[vccitranslate]

CTY LUẬT TNHH CN CTY LUẬT TNHH BIZCONSULT TẠI TP.HCM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ANH TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn: đầu tư, doanh nghiệp & thương mại, hợp nhất & mua cổ phần, sở hữu trí tuệ, tham gia tố tụng và dịch vụ pháp lý khác,…