[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐẶNG KIẾT TƯỜNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Xuất khẩu thủy sản.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Tân Thạch, huyện Châu Thành., T. Bến Tre.

Điện thoại : (84-275) 3860 265 / 3894 100

Fax : (84-275) 3860 346

Email : abt@aquatexbentre.com

Website : www.aquatexbentre.com