[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BETTY LIM POH SUAN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn nhân sự, quản lý nhân sự, tư vấn tuyển dụng. Cung cấp lao động tạm thời.

Thông tin liên hệ