[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN TUẤN

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.