[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH THANH THUÝ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Năng lượng tái tạo, bất động sản, xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ,…

Thông tin liên hệ